Firma Historia Novinky Kontakt
 projekcia pelle
Projektant Požiarna ochrana Ostatné činnosti Archiv projektov

Požiarna ochrana

Zabezpečenie požiarnej bezpečnosti objektov sa začína už pri projektovej príprave objektov. Dokumentácie na územné konanie, pre stavebné konanie ako aj pri zmene užívania objektov (zmena prevádzky alebo zmena vlastníka) vyžadujú osobitnú projektovú dokumentáciu na riešenie Požiarnej ochrany (projekt PO). Projektovú dokumentáciu musí robiť oprávnená osoba - s odbornou spôsobilosťou. (Vlastním osvedčenie s číslom: 6-006) . Osvedčenie treba obnovovať kadžých 5 rokov. Skúsenosti mám od roku 1981. Riešenie požiarnej bezpčenosti objektov (aj ako samostatnú dokumentáciu) urobím aj pre partnerské projekcie ale aj pre užívateľov stavieb (ako dodatočná legalizácia objektov) bez obmedzenia.

Riešenie PO zahrňuje

- rozdelenie do požiarnych úsekov a ich stavebné a technické riešenie
- posudzovanie materiálov a konštrukcií objektu
- riešenie únikových ciest
- určenie odstupových vzdialeností od objektov
- určenie požiarnonebezpčených priestorov
- technické riešenie
- rozmiestnenie hasiacich prístrojov
- zásobovanie požiarnou vodou
- zásahové cesty pri hasení požiarov
- prístupové cesty